Blog Details

服务器:IBM的异地容灾方案
by weswoo

shopify独立站

Planning your online business goals with a specials

Kristin Weswoo

Aug 30, 2023

 IBM的数据存储方面都是异常强悍的,而且在许多方面,都处于天下的向导有事,它的异地容灾方案也十分齐全,可以顺应差异类型,具有差异类型的企业选用。

确立一个灾难备份方案,主要思量数据的备份方式和各份中央的运行模式。现在业界习惯上将数据各份的方式划分为4个级别:数据冷备份 、数据源备份 、数据暖备份和数据热备份。   1)数据冷备份   通常指磁带 DAS 方式备份,也称为“定期备份”。磁带备份可以有完全备份、增量备份和差异备份等多种方式。一样平常磁带第一次使用时所接纳的是完全备份方式,然后将磁带远程保留。在接下来的笼罩备份中,通常接纳增量或差异备份方式,这样可以加速备份速率。   冷备份方案最简朴,但发生灾难时,会晤临丢失当天生意数据的问题。IBM 公司厚实的磁带库产物线为冷备份方案提供了天真的选择。   2 )数据温备份   即远程镜像复制,行使硬件的远程数据毗邻功效,在远程维护一套数剧镜像。但远程镜像并不能完全保证数据的完全一致性(通常针对异步数据镜像复制而言),建议同时接纳磁带备份。   3 ) 数据暖备份   在远程备份中央维护一套数据备份,生产环境的数据更新通过 日志的形式,定期传送到 远程备份中央,并更新其数据备份 以保障数据的一致性。相当于前面先容的快照手艺。日志的网络和传送并不影响生产环境的系统性能,灾难恢复将基于最新的数据影像资料。IBM 的 ADSM 远程备份方案就是接纳这样一种备份方式的,其中的 ADSM 是一个自动化,集中控制的跨平台网络备份软件。行使其灾难备份模块,ADSM 可以实现一对多的备份方案。   4 )数据热备份   在每一个生意中,内陆生产环境和远程备份中央的数据都同时举行更新,以保障内陆和远程数据的实时一致性,实现最快的灾难恢复。这种手艺就相当于前面先容的同步数据镜像手艺。;在这方案中,生意的用户响应时间将受到远程网络的带宽的影响。   看了以上的先容,我们都知道这几种方案的优瑕玷,希望可以辅助人人。  

灾难恢复的关键注意事项

Random Image 608
Random Image 608

Manage your online banking

Morbi lorem proin morbi tempor risus. Nisl lobortis diam id faucibus pretium vitae suspendisse sed accumsan. Sodales morbi tristique elit cursus gravida. Ullamcorper commodo eget pulvinar pretium. Condimentum rhoncus commodo amet nec auctor nibh vel mi blandit.

Neque ultrices nunc condimentum morbi risus tincidunt. Vel arcu lacus non ornare. Porttitor in rhoncus magna augue adipiscing.

  • Manage your time so you’ll get more done in less time
  • Cut expenses without sacrificing quality
  • Attract and retain quality, high-paying customers

开始您的独立站品牌出海

独立站品牌从0到1的步骤:产品开发 - VI定调 - 网站定制 - 运营自动化 - 客户维护

  • 12小时技术团队支持

  • 全方位品牌出海护航